200+ Cool Anime Nicknames To Consider- NamesBuddy

Are you looking for anime nicknames to get a perfect nickname for your loved one? Here we have a list of the best nicknames inspired by anime you can consider.

Anime nicknames
Photo Courtesy: Canva

Nicknames are an important part of a good relationship, they help us distinguish our love from others. While some relationships go without nicknames, it’s always nice to have one as a way to say “I’m your person.” There is nothing wrong with using anime for inspiration when deciding on the perfect nickname for someone you care about!

A good relationship deserves the best nicknames to call each other, and it resembles how strong your bond is. But the problem arises when the time comes to choose a nickname because it has to be as cool as she/he is, or it should reflect his/her character.

Cool Anime Nicknames

Anime nickname is a perfect choice if they are anime lovers, don’t worry; these are also suitable for non-anime lovers because of their nature and uniqueness.

While making this list of nicknames, we have used the character names of Anime, and we made sure these are cool and cute to use as a nickname.

So, let’s get started.

 1. Kakashi
 2. Light Yagami
 3. Mikasa
 4. Itachi
 5. Natsu
 6. Asuna
 7. Hinata
 8. Zoro
 9. Ichigo
 10. Kanade
 11. Sasuke
 12. Takumi
 13. Yato
 14. Kenpachi
 15. Misaki
 16. Minato
 17. Haruhi
 18. Neji
 19. Shiro
 20. Kamina
 21. Sora
 22. Nezuko
 23. Sakura
 24. Nagisa
 25. Gajeel
 26. Inuyasha
 27. Yuzuru
 28. Gintoki
 29. Takashi
 30. Kurapika
 31. Yenji
 32. Izumi
 33. Eijiro
 34. Kenshin
 35. Deidara
 36. Enatani
 37. Yorao
 38. Ichishiro
 39. Majiro
 40. Suzumaya
 41. Kyukoji
 42. Urashima
 43. Gekeno
 44. Kagasu
 45. Chihi
 46. Yoshibata
 47. Ryumasu
 48. Kisawa
 49. Fuminkei
 50. Amikawa
 51. Manasake
 52. Nanishi
 53. Kitsune
 54. Amikino
 55. Tsugagumi
 56. Tahamano
 57. Akonomi
 58. Rikikaze
 59. Mitsuyoshi
 60. Wakatake
 61. Tsukinoue
 62. Hamanoda
 63. Nine
 64. Oshitagi
 65. Usanoue
 66. Matsuzaki
 67. Akigisa
 68. Akashi
 69. Honochiko
 70. Hatase
 71. Waharu
 72. Rikimori
 73. Samachi
 74. Omogishi
 75. Hitsuyo
 76. Masarata
 77. Toyomasa
 78. Ashibuki
 79. Kesayuki
 80. Sakitsumi
 81. Tsuneharu
 82. Tahayuki
 83. Chikko
 84. Morihira
 85. Mahachi
 86. Nakatagi
 87. Yoshisa
 88. Sozuki
 89. Tadagai
 90. Suhaya
 91. Atatsuya
 92. Kurigome
 93. Aramoto
 94. Yakuno
 95. Nagamasa
 96. Shiraza
 97. Matasine
 98. Izuhara
 99. Nagayori
 100. Hamamida
 101. Naruhachi
 102. Kawagome
 103. Yugotomo
 104. Ubumitsu
 105. Sontaro
 106. Uchisano
 107. Noboyasu
 108. Nakashida
 109. Nobuhisa
 110. Iwashiba
 111. Akeraku
 112. Sugizato
 113. Gebusuke
 114. Okumoto
 115. Hyobo

RELATED: Japanese Nicknames

READ: Three-Letter Nicknames

Cute Anime Nicknames

 1. Tetsuya
 2. Yuki
 3. Satoru
 4. Akio
 5. Kuro
 6. Hideku
 7. Osamu
 8. Ryuuko
 9. Fuuko
 10. Masaomi
 11. Azusa
 12. Yukine
 13. Koshi
 14. Suzaku
 15. Tsuyu
 16. Ling
 17. Zenitsu
 18. Sawako
 19. Mikoto
 20. Temari
 21. Shunsui
 22. Homura
 23. Shinobu
 24. Denki
 25. Souma
 26. Mayuri
 27. Haruka
 28. Hiyori
 29. Shigure
 30. Rangiku
 31. Rikka
 32. Meliodas
 33. Koyomi
 34. Mugen
 35. Minori
 36. Tobi
 37. Akeno
 38. Fumikage
 39. Yachiru
 40. Moka
 41. Yuuji
 42. Shin’ya
 43. Mello
 44. Ritsu
 45. Shana
 46. Meiko
 47. Shiina
 48. Taiga
 49. Daichi
 50. Iruka
 51. Eikichi
 52. Gohan
 53. Asahi
 54. Rika
 55. Shino
 56. Suguha
 57. Ten’ya
 58. Kagura
 59. Ayato
 60. Chizuru
 61. Saya
 62. Senkuu
 63. Shota
 64. Choji
 65. Chika
 66. Hisasawa
 67. Shifusa
 68. Hanakida
 69. Yunoru
 70. Ikezaki
 71. Mamobei
 72. Toda
 73. Jinzakio
 74. Ariyama
 75. Miyamaro
 76. Sakuraki
 77. Kanzako
 78. Hamasano
 79. Hokudashi
 80. Yasuwa
 81. Konso
 82. Kazemaru
 83. Maretora
 84. Kaguwata
 85. Arihhiko
 86. Masaki
 87. Emikichi
 88. Wakini
 89. Haisago
 90. Omoshima
 91. Tayoko
 92. Kashiyashi
 93. Karisa
 94. Enawata
 95. Kurumeki
 96. Katasuchi
 97. Sayomika
 98. Osarano
 99. Irikari
 100. Chiraki
 101. Kozarari
 102. Kaki
 103. Eharu
 104. Harimuro
 105. Kanenoue

TRY: Disney Usernames

anime nicknames

How To Find A Perfect Anime Nickname for Your Special One

When it comes to finding the perfect anime nickname for your special someone, you have a lot of options. A nickname is a fun way of identifying someone you know, especially if you and your partner have a special connection with the same thing.

If you and your partner have a shared love for anime, you could go for an anime nickname that references a shared interest. For example, if your partner loves the pandas from Neko Atsume and is also a big fan of Sword Art Online, you could call his/her Sword Art Panda.

Below I’m listing some tips for choosing an anime nickname

Make sure it fits their personality

First, consider what their personality is like. Is your partner a tough guy? A softie? Or somewhere in between? If they’re more of a softie than a tough guy, then don’t use an anime name that sounds too tough and vice-versa.

And if your special one likes to go out and have fun, then maybe try something like Ritsu-kun! However, if they’re more of an introvert, then maybe consider using Ritsu-chan instead! This way, they’ll feel comfortable when talking about themselves and what they like doing in their spare time.

Make sure it’s unique

You don’t want your partner to have the same nickname as anyone else in the world! If you can, try to use a combination of anime names and something else that makes them unique (like their favorite color or hobby).

Know Their Taste

Make sure it’s something they wouldn’t mind being called by their friends and family members as well, not just by you! This is especially important if they’re not into anime or cartoons at all because they might not like being called by an anime character’s name.

Similar Posts